{{::activityStream.message().title}}
{{::activityStream.message().text}}
Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj przeglądarkę, aby poprawnie przeglądać tę stronę.

Zaktualizuj teraz przeglądarkę.

Zasady i warunki


Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Jackpot.pl (dalej: Whow Games)

Spis treści

1. Zakres obowiązywania
2. Oferta zawarcia umowy i zawarcie umowy
3. Prawo odstąpienia od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy
4. Dostępność
5. Dostęp do Warunków Świadczenia Usług, zmiany i dalsze powiadomienia, nawiązanie kontaktu przez Użytkownika
6. Instrukcje i regulaminy Gier
7. Opłaty, warunki płatności, zwłoka
8. Czas trwania umowy, wypowiedzenie
9. Obowiązki i inne powinności Użytkownika; odpowiedzialność Użytkownika za wprowadzone przez niego informacje; prawa autorskie
10. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady
11. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
12. Odpowiedzialność cywilna i jej ograniczenie
13. Postanowienia końcowe

1. Zakres obowiązywania

Whow Games oferuje w Internecie portal gier dostępny pod adresem Jackpot.pl (zwany dalej „Portalem”). Na Portalu tym oferowane są różnego rodzaju gry on-line, jak również inne usługi. Usługi te obejmują na przykład: tworzenie strony profilowej, uczestnictwo w dyskusjach na blogach i forach, udostępnianie treści multimedialnych, takich jak zdjęcia, teksty i gry, a także zakup przedmiotów wirtualnych i inne usługi. Osoby grające w Gry i korzystające z Usług oferowanych przez Whow Games GmbH oraz Użytkownicy Portalu dalej zwani są „Użytkownikami”.

Wszelkie odniesienia do „Gier” lub „Usług” w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług (zwanych dalej „Warunkami Świadczenia Usług”) dotyczą Gier i/lub Usług oferowanych przez Whow Games. Podstawą relacji biznesowych między Whow Games a Użytkownikami będą wyłącznie niniejsze Warunki Świadczenia Usług, a także Polityka prywatności oraz Nota prawna, które to dokumenty stanowią integralną część Warunków Świadczenia Usług.

Stroną umowy jest Whow Games GmbH. Warunki Użytkowania nie są częścią składową ogólnych warunków umowy, chyba że Whow Games wyrazi na to pisemną zgodę.

Poniższe Warunki Świadczenia Usług regulują warunki korzystania z Portalu, Gier i Usług. Dostęp do Gier i Usług można uzyskać przede wszystkim za pomocą komputera osobistego z dostępem do Internetu poprzez ISDN, DSL lub inne równowartościowe łącze. Ponadto można korzystać z różnych innych urządzeń zdolnych do pracy w Internecie, przy czym zakres funkcji i/lub charakterystyki wyświetlania mogą być w tym przypadku ograniczone.

Przedmiotem niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie są ewentualne pytania związane z zapewnieniem połączeń oraz z powiązaniem stron www i gier on-line z oprogramowaniem osób trzecich (przeglądarka internetowa, oprogramowanie dostępowe), ponieważ usługi tego rodzaju nie są oferowane przez Whow Games.

1.1 Użytkownicy

1.1.1 Whow Games oferuje swoje Gry i Usługi wyłącznie użytkownikom niekomercyjnym. Korzystanie z Gier i Usług Whow Games w celach zarobkowych lub innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest zabronione.

1.1.2 Do pełnego korzystania z Gier i Usług oferowanych przez Whow Games uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

1.1.3 Z chwilą zarejestrowania się w celu korzystania z Gier lub Usług Użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje swoją pełnoletność.

1.1.4 Z możliwości korzystania z gier wykluczeni są użytkownicy z następujących krajów: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria.

1.2 Przedmiot umowy, korzystanie oraz modyfikowanie Gier i Usług

1.2.1 Firma Whow Games umożliwia Użytkownikom, w ramach istniejących możliwości technicznych i handlowych, korzystanie z oferowanych przez nią Gier i Usług.

1.2.2 Uczestnictwo w Grach służy wyłącznie rozrywce.

1.2.3 Firma Whow Games, w ramach oferowanych przez siebie Usług, przechowuje na Portalu określone informacje oraz umożliwia Użytkownikom m.in. zamieszczanie informacji w sieci, zakładanie profili osobistych, do których wgląd będą mogli mieć Użytkownicy Gier i Usług Whow Games oraz osoby trzecie. Ponadto Użytkownik może poprzez Portal komunikować się z osobami trzecimi, wymieniać się z nimi zdjęciami, filmami wideo, grami, muzyką i innymi treściami multimedialnymi, publikować blogi i komentarze, oceniać gry, innych Użytkowników, osoby trzecie oraz transakcje.

1.2.4 Whow Games umożliwia korzystanie ze swoich Gier i Usług w ten sposób, że udostępnia online, pod odpowiednimi adresami URL, aplikacje niezbędne do korzystania z Gier lub Usług. Ponadto Whow Games zastrzega sobie prawo do oferowania Gier – także z innym zakresem funkcji – na nośnikach danych, które mogą być nabywane w drodze zakupu. Sprzedaż Gier nie podlega niniejszym Warunkom Świadczenia Usług.

1.2.5 Uczestnictwo w Grach i korzystanie z Usług Whow Games jest możliwe tylko dla tych osób, które dokonały rejestracji i założyły konto klienta (zwane dalej „Kontem”). Konto można założyć na Portalu lub na stronie internetowej danej Gry. Konto założone na Portalu upoważnia Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 1.1, do korzystania z każdej Gry.

1.2.6 Rejestracja, tzn. wniosek o założenie Konta, dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i podanie wymaganych w nim informacji. Korzystanie z Gier i/lub Usług Whow Games zostanie umożliwione Użytkownikowi w momencie, gdy Whow Games założy Konto dla tego Użytkownika.

1.2.7 Użytkownik ma prawo do zarejestrowania na Portalu tylko jednego Konta. Whow Games zastrzega sobie prawo blokowania wszystkich pozostałych kont jako „niedozwolonych”. Wszelkie możliwe roszczenia w imieniu użytkownika tych kont będą uznane za nieważne, niezależnie od tego, czy konto jest zablokowane, czy nie.
Ponadto Whow Games zastrzega sobie prawo do częściowego lub pełnego zablokowania lub wykluczenia wszystkich Użytkowników, którzy anulują płatności lub podają nieprawidłowe dane płatnicze, celowo podają nieprawdziwe informacje podczas rejestracji, wyrażają się w sposób obraźliwy, zniesławiający, rasistowski, lub w jakikolwiek inny sposób postępują w sposób dyskryminacyjny w stosunku do Użytkowników, pracowników Whow Games lub samej firmy Whow Games, czy to za pośrednictwem czatu, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej witryny. Dotyczy to również wszelkich innych naruszeń Warunków Świadczenia Usług i/lub regulaminów Gier. Wszelkie roszczenia wobec Whow Games dotyczące samych gier, uczestnictwa, zysków, nagród, kont, wpłat, pomyślnie dokonanych płatności i wszelkich innych roszczeń z nimi związanych, wygasną lub nie będą mieć mocy prawnej w odniesieniu do Użytkownika, jeśli Użytkownik będzie naruszać niniejszy punkt lub jakiekolwiek inne Warunki Świadczenia Usług.

1.2.8 Po założeniu Konta Użytkownik może brać udział w danej Grze i/lub korzystać z Usługi, poprzez wejście na Portal lub odpowiedni adres URL Gry i zalogowanie się.

1.2.9 Korzystanie z Gier i Usług dozwolone jest jedynie za pomocą przeglądarki internetowej lub specjalnych narzędzi, które zostały udostępnione przez Whow Games lub też na użycie których Whow Games wyraża jednoznaczną zgodę (zakaz użytkowania nieautoryzowanych skryptów). W szczególności oznacza to, że stosowanie programów, które powodują nadmierne obciążenie serwera, jest niedozwolone. Zastosowanie oprogramowania do systematycznego lub automatycznego sterowania grami lub poszczególnymi funkcjami gier (boty, makra), do reprodukcji lub analizowania gier, ich elementów lub treści umieszczonych na Portalu jest niedopuszczalne.

1.2.10 Zabronione jest wykorzystywanie bugów i/lub błędów w kodzie Gry dla swoich celów. Rozpoznane bugi należy możliwie szybko zgłaszać na forum, przez IRC lub e-mailem. Wszelkie korzyści uzyskane przez Użytkownika za pomocą buga lub błędu technicznego są unieważniane; decyzja dotycząca sposobu rozpatrzenia kwestii dotyczącej dowolnej uzyskanej korzyści, w tym unieważnienia wszystkich rozgrywek, pozostaje całkowicie w gestii Whow Games.

1.2.11 Użytkownik nie może rościć sobie praw do założenia Konta lub do publikowania jakichkolwiek treści na Portalu.

1.2.12 Wszelkie stosowne aktualne wymagania techniczne i warunki korzystania z Gier i Usług dostępne są na Portalu i/lub na stronach internetowych danych Gier.

1.2.13 Wszystkie Gry i Usługi są regularnie aktualizowane, przystosowywane, rozszerzane i zmieniane. W związku z tym Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Gier i Usług tylko w wersji aktualnej w danej chwili.

1.2.14 Korzystanie z Gier w ich wersjach podstawowych jest bezpłatne. Jednakże pewne funkcje dostępne są jedynie dla Użytkowników za nie płacących (patrz punkt 7). Korzystanie z Usług, o ile nie zostało to w odpowiedni sposób zaznaczone w opisie danej Usługi, jest nieodpłatne.

1.2.15 Użytkownik nie ma prawa żądać, aby Gry i/lub Usługi zostały utrzymane w wersji istniejącej w momencie zawarcia umowy. Whow Games zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania poszczególnych Gier i/lub Usług w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny. W tym przypadku Użytkownik może zażądać, aby ewentualne wcześniej wniesione przez niego opłaty (na przykład: za funkcje konta Premium, abonamenty) dopisane zostały mu na konto innych, wybranych przez niego, Gier i/lub Usług oferowanych przez Whow Games lub zażądać od Whow Games zwrotu wszelkich opłat dokonanych z góry. Prawo to nie obejmuje opłat za usługi, które zostały już w pełni wyświadczone w zakresie indywidualnych obowiązków (na przykład: indywidualne zamówienia). Prawo Użytkownika do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o korzystanie z Gier i/lub Usług, które przestały działać, pozostaje nienaruszone. Dalej idące roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w tych Warunkach Świadczenia Usług.

2. Oferta zawarcia umowy i zawarcie umowy

2.1 Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (zwanego też „Wnioskiem Użytkownika“) podczas zakładania Konta jest równoznaczne z zawarciem przez niego umowy. W tym celu należy wypełnić dokładnie i prawidłowo wszystkie, oznaczone jako obowiązkowe, pola danych w formularzu rejestracyjnym.

2.2 Umowa pomiędzy Whow Games i Użytkownikiem zawarta zostaje wraz z przyjęciem Wniosku Użytkownika przez Whow Games. Potwierdzenie przyjęcia Wniosku Użytkownika może nastąpić poprzez wykonanie ze strony Whow Games pierwszej czynności zobowiązania.

2.3 Wpłynięcie Wniosku Użytkownika zostanie bezzwłocznie potwierdzone przez Whow Games drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie stanowi wyraźnej akceptacji przyjęcia Wniosku Użytkownika. Przyjęcie Wniosku Użytkownika i potwierdzenie udzielenia dostępu do Gier i Usług Whow Games może jednak zostać przesłane wraz z potwierdzeniem wpłynięcia wniosku.

3. Prawo odstąpienia od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy: Użytkownik może w ciągu czternastu (14) dni i bez podania przyczyn odwołać swoje oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy o korzystanie z Gier i Usług Whow Games oraz dotyczące zamówienia Funkcji Premium. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić Whow Games (Whow Games GmbH) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) o swojej decyzji odwołania swojego oświadczenia woli dotyczącego zawarcia umowy o korzystanie z Gier i Usług oraz dotyczącego zamówienia Funkcji Premium. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wówczas, gdy wirtualne towary dostarczone Użytkownikowi nie zostały jeszcze wykorzystane. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W przypadku odwołania dokonanego e-mailem dla szybkiej realizacji pomocne jest podanie w wierszu tematu nazwy gry oraz ewentualnych Funkcji Premium lub usług, jak również nazwiska Użytkownika oraz jego numeru identyfikacyjnego. Oto adres e-mail: info@whow.net

Następstwa odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy firma Whow Games winna jest zwrócić Użytkownikowi wszystkie płatności dokonane przez Użytkownika na rzecz Whow Games, przy czym zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym firma Whow Games otrzymała informację o odstąpieniu Użytkownika od umowy. W celu wyżej wymienionego zwrotu pieniędzy Whow Games użyje tego samego środka płatniczego, jaki został zastosowany przez Użytkownika podczas pierwotnej transakcji, chyba że z Użytkownikiem poczynione zostały jednoznacznie odmienne ustalenia; Użytkownik nie zostanie w żadnym przypadku obciążony jakimikolwiek opłatami tytułem tego zwrotu.
Wskazówka: Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku dostawy treści cyfrowych, które nie zostały przekazane na materialnym nośniku danych, jeżeli realizacja rozpoczęła się za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika i przy przyjęciu przez niego do wiadomości, że traci on poprzez to swoje prawo do odstąpienia od umowy.

4. Dostępność

Whow Games gwarantuje dostępność Gier i Usług przeciętnie przez 90% (dziewięćdziesiąt procent) roku. Wyłączone z tego są okresy, w których serwery Portalu Whow Games lub poszczególnych Gier i/lub Usług nie są dostępne przez Internet z powodu problemów technicznych lub innych problemów, pozostających poza strefą wpływów Whow Games (siła wyższa, zawinienie osób trzecich itd.) oraz okresy, w których przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Odpowiedzialność cywilna firmy Whow Games za umyślną lub spowodowaną rażącą niedbałością niedostępność Gier i/lub Usług pozostaje nienaruszona. Whow Games może ograniczyć dostęp do Gier i Usług, o ile wymaga tego bezpieczeństwo pracy sieci, utrzymanie integralności sieci, a zwłaszcza w celu uniknięcia poważnych zakłóceń sieci czy oprogramowania lub utraty zapisanych w pamięci danych.

5. Dostęp do Warunków Świadczenia Usług, zmiany i dalsze powiadomienia, nawiązanie kontaktu przez Użytkownika

5.1 Wraz z wysłaniem Wniosku Użytkownika i rozpoczęciem korzystania z Gier i/lub Usług Użytkownik akceptuje Warunki Świadczenia Usług. Obowiązują one zawsze, gdy Użytkownik jest zalogowany na Portalu, a zwłaszcza podczas uczestnictwa w Grach i/lub korzystania z Usług Whow Games. Przed wysłaniem Wniosku Użytkownik ma możliwość wydrukowania Warunków Świadczenia Usług lub trwałego ich zapisania na nośniku danych.

5.2 Whow Games zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania Warunków Świadczenia Usług w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, jeśli uzna to za konieczne, a Użytkownik nie zostanie przez to poszkodowany wbrew dobrej wierze.

5.3 Zmiany Warunków Świadczenia Usług są przesyłane Użytkownikom e-mailem lub ogłaszane są na stronach internetowych Gier i/lub Usług Whow Games. Zmiany w Warunkach Świadczenia Usług wchodzą w życie natychmiast po tym, gdy Użytkownik zaakceptował te zmiany. Obowiązują ponadto postanowienia zgodnie z punktem 5.1 (drugie i trzecie zdanie).

5.4 Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw w sprawie zmian Warunków Świadczenia Usług, uznaje się, że zgodnie z punktem 8.1 umowa zostaje wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie wniesione przez Użytkownika opłaty za Gry i/lub Usługi za okres wykraczający poza termin zakończenia umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Inne roszczenia Użytkownika są wykluczone.

5.5 Whow Games w powiadomieniu Użytkownika o zmianach wskaże szczególnie na możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy.

5.6 Whow Games będzie, o ile w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług lub w innym porozumieniu z Użytkownikiem nie postanowiono inaczej, komunikować się z Użytkownikiem zasadniczo drogą e-mailową. Użytkownik dopilnuje, żeby docierała do niego poczta elektroniczna wysyłana przez firmę Whow Games na adres e-mail podany Whow Games podczas rejestracji lub w terminie późniejszym. Zadba on o to m. in. poprzez odpowiednie ustawienie filtra spamów i regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej. Ponadto Whow Games zastrzega sobie prawo korzystania także z innych form korespondencji.

5.7 Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo, gdy nawiązuje kontakt z Whow Games, podać informacje dotyczące Gier i/lub Usług oraz Kont w Grze i/lub Usłudze, których dotyczy jego sprawa.

6. Instrukcje i regulaminy Gier

6.1 Instrukcje i regulaminy Gier i/lub Usług zostaną opublikowane na Portalu lub stosownej stronie internetowej Gry i/lub Usługi.

6.2 Użytkownik jest świadomy tego, że w świecie gier porusza się razem z innymi licznymi Użytkownikami, a na Portalu komunikuje się z różnymi Użytkownikami Usług. Aby umożliwić udaną interakcję między Użytkownikami Gier, konieczne jest zachowanie pewnych zasad przez wszystkich Użytkowników. Biorąc udział w Grach i korzystając z Usług Whow Games, Użytkownik uznaje wiążąco regulamin i warunki uczestnictwa.

6.3 Ponadto Użytkownik zaniecha wszystkiego, co może zakłócać normalne działanie Gier i/lub Usług oraz udaną interakcję Użytkowników.

7. Opłaty, warunki płatności, zwłoka

7.1 Gry online

7.1.1 Wersja podstawowa Whow Games udostępnia Użytkownikom swoje Gry z reguły od momentu założenia Konta (patrz wyżej punkt 1.2). W tym przypadku Użytkownik ma do dyspozycji tylko wersję podstawową Gry. Założenie Konta i korzystanie z wersji podstawowej Gier są bezpłatne. Wersja podstawowa (bez ograniczenia prawa firmy Whow Games do zakończenia działania Gry) nie jest limitowana w czasie i można z niej korzystać w pełnym zakresie. Jednak w wersji podstawowej Użytkownik nie ma do dyspozycji wszystkich możliwych opcji Gry.

7.1.2 Funkcje Premium

Użytkownik ma możliwość otrzymania za opłatą dostępu do funkcji, które nie są dostępne w wersji podstawowej (zwanych dalej „Funkcjami Premium”). W różnych Grach mogą być oferowane różne rodzaje Funkcji Premium. Informacje o tym, jakie Funkcje Premium oferowane są w jakiej cenie, jak działają i jakie warunki muszą być spełnione, by działały, zawarte są na stronie internetowej właściwej Gry. Przy tym w zależności od konkretnych Funkcji Premium i konkretnej taryfy może chodzić o płatności jednorazowe, w celu uruchomienia w Grze określonych funkcji, wirtualnych środków pieniężnych lub przedmiotów, które zgodnie z jej regulaminem można wykorzystywać do określonych celów, bądź też o płatności, które należy wnieść za określony przedział czasowy (na przykład: dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok). Wszystkie ceny są cenami brutto, czyli zawierają wszelkie należne podatki. Wszystkie Gry są stale udoskonalane. Dlatego Whow Games zastrzega sobie prawo oferowania w każdej chwili nowych Funkcji Premium. W związku z ciągłym rozwojem Gier Whow Games zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania poszczególnych Funkcji Premium i/lub oferowania ich także w bezpłatnej wersji podstawowej (porównaj wyżej punkt 7.1.1). Roszczenia Użytkownika w odniesieniu do zwrotu w tym przypadku już dokonanych opłat są wykluczone. W przypadku całkowitego zakończenia działania jednej z Gier Whow Games obowiązuje punkt 1.2.15. Jeżeli do poszczególnych Gier możliwy jest dostęp za pomocą oprogramowania pobranego na telefony komórkowe, to w przypadku wiążących się z tym kosztów obowiązują zasady jak w przypadku Funkcji Premium.

7.1.3 Abonament / Automatyczne przedłużenie

W przypadku Funkcji Premium, za które należy wnieść opłatę za pewien określony przedział czasu, Użytkownik zawiera umowę o abonament, która przedłuża się automatycznie, o ile Użytkownik przed końcem danego przedziału czasowego nie złoży wypowiedzenia w terminie określonym w punkcie 8.2. Czas trwania poszczególnych abonamentów podany jest każdorazowo w regulaminie każdej Gry.

7.1.4 Warunki płatności i termin płatności

Whow Games ma prawo do pobierania z góry opłat za korzystanie z Funkcji Premium (patrz wyżej punkt 7.1.2). Zawierając umowę, Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za świadczenia. Opłaty te będą pobierane z podanego przez Użytkownika rachunku bankowego lub karty kredytowej, o ile Użytkownik nie wybierze innego sposobu płatności (na przykład płatności za Funkcje Premium za pomocą wiadomości SMS). Pobrana kwota oznaczona będzie na rozliczeniu karty kredytowej lub na wyciągu z konta jako „WWW.WHOW.COM“, „Whow Games“, „Jackpot“ lub „MyJackpot“.

7.1.5 Zmiana cen

Whow Games ma prawo do obniżenia lub podniesienia cen w dowolnym momencie na stałe lub na pewien czas oraz do oferowania na stałe lub na pewien czas nowych produktów, usług lub sposobów rozliczania. Do czasu zakończenia umowy obowiązują pierwotne Warunki Świadczenia Usług.

7.2 Zwłoka

W przypadku zwłoki Whow Games ma prawo do naliczania odsetek w wysokości o 3% wyższej od obowiązującej w UE stopy oprocentowania kredytów oraz opłat za monit. W przypadku zwłoki Whow Games ma ponadto prawo do wstrzymania świadczenia Usług oraz do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika. W przypadku wniesienia całkowitej zaległej płatności Whow Games ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej za zablokowanie, powiadomienie o zablokowaniu oraz odblokowaniu Konta czy też za założenie nowego Konta. Wysokość opłaty manipulacyjnej podana jest na Portalu w regulaminie odpowiedniej Gry lub Usługi. Użytkownik może w każdym przypadku udowodnić, że żadna szkoda nie powstała lub jej wysokość jest znacznie niższa.

7.3 Obciążenie zwrotne, opłata storna

Jeżeli z winy Użytkownika lub wskutek okoliczności, za które odpowiedzialny jest Użytkownik, powstanie konieczność opłacenia storna w wyniku anulowanych transakcji, Użytkownik ponosi powstałe w ten sposób koszty. Whow Games ma prawo zażądać zwrotu tych kosztów, wraz z wcześniejszymi opłatami, poprzez ponowne obciążenie konta Użytkownika. Jeżeli opłaty zostaną stornowane, Whow Games naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 9,60 euro za każde dokonane obciążenie konta/karty kredytowej łącznie z opłatami bankowymi powstałymi po stronie Whow Games w związku z anulowaniem danej transakcji. Użytkownik może w każdym przypadku udowodnić, że żadna szkoda nie powstała lub jej wysokość jest znacznie niższa.

7.4 Procedura SEPA

Udzielone w ramach dotychczas stosowanego debetowania bezpośredniego upoważnienie do pobierania należności bezpośrednio z rachunku bankowego Użytkownika zostaje zastąpione pełnomocnictwem SEPA.

7.5 Brak wygranych

Whow Games nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych wygranych wirtualnych środków pieniężnych. W szczególności nie będzie dokonywanych żadnego rodzaju wypłat gotówkowych lub wirtualnych środków pieniężnych. Uprawnienie do wirtualnych środków pieniężnych może zostać utracone także wtedy, gdy Użytkownik nie przestrzega regulaminu Gry. W kwestiach spornych ciężar dowodu spoczywa na Użytkowniku; Użytkownik musi udowodnić, że postąpił zgodnie z regulaminem Gier. Użytkownikowi znany jest nałożony na niego obowiązek przedstawienia dowodu i uznaje on wyraźnie ten obowiązek, nawet jeżeli dany przypadek nie znajdowałby potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawnych.

7.6 Brak możliwości potrącenia, prawo zatrzymania, zakaz odstąpienia

Należności Whow Games Użytkownik może potrącić jedynie z bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych. Z prawa zatrzymania Użytkownik może skorzystać tylko wtedy, gdy jego własne roszczenie wynika z tych samych Warunków Świadczenia Usług. Cesja roszczeń Użytkownika przeciwko Whow Games na rzecz osób trzecich jest wykluczona.

7.7 Usługi

Korzystanie z Usług, o ile w ich opisie nie zostało wyraźnie zaznaczone nic innego, jest nieodpłatne. Dla usług płatnych obowiązują odpowiednio punkty 7.1 do 7.6.

8. Czas trwania umowy, wypowiedzenie

8.1 Czas trwania

Umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Whow Games zawierane są na czas nieokreślony, o ile w konkretnych Warunkach Świadczenia Usług nie postanowiono niczego innego.

8.2 Umowa na czas określony

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia stosunków umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyn, w następujący sposób:

8.2.1 Jeżeli umowa nie została zawarta na czas określony, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w należyty i uporządkowany sposób.

8.2.2 Jeżeli umowa o korzystanie z Gry i/lub Usługi lub umowa o korzystanie z Funkcji Premium lub jej udostępnienie (tu patrz też punkty 7.1.2 i 7.1.3) zawarta została na czas określony, umowa ta przedłuża się każdorazowo automatycznie o kolejny taki sam okres. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeżeli Użytkownik wypowie umowę w terminie 14 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

8.3 Wypowiedzenie umowy z ważnego powodu

8.3.1 Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia w każdej chwili umowy z ważnego powodu.

8.3.2 Jeżeli za nadzwyczajne wypowiedzenie umowy ponosi odpowiedzialność Whow Games, wniesione przez Użytkownika opłaty za usługi za okres wybiegający poza termin zakończenia umowy, zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części (zwłaszcza za Funkcje Premium). Wszelkie inne roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile w tych Warunkach Świadczenia Usług nie zostały zawarte inne postanowienia.

- Whow Games ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu w szczególności, ale nie wyłącznie, jeżeli: Użytkownik zalega z opłatami w kwocie co najmniej 1,00 euro lub równowartości w innej walucie i mimo upomnień nie wpłacił zaległości;
- Użytkownik w sposób zawiniony naruszył ustawy prawne, regulaminy Gier i/lub regulaminy korzystania z Usług; w przypadku naruszeń dużej wagi upomnienie jest zbędne, jeżeli nie można wymagać od Whow Games utrzymania umowy w mocy;
- Użytkownik, pomimo upomnień, nie korzystał ze swojego Konta przez okres czterech tygodni;
- Użytkownik narusza przepisy karne; Użytkownik narusza ustanowiony w regulaminach niektórych Gier zakaz używania multikont (patrz wyżej punkt 1.2);
- Użytkownik narusza zakaz pushingu (patrz wyżej punkt 1.2);
- Użytkownik narusza zakaz używania nieautoryzowanych skryptów (patrz wyżej punkt 1.2);
- Użytkownik narusza zakaz używania błędów w oprogramowaniu, tzw. bugów (patrz wyżej punkt 1.2);
- Użytkownik podczas rejestracji (formularz rejestracyjny przy Wniosku Użytkownika, porównaj wyżej punkt 2) lub uiszczając płatności za Funkcje Premium (porównaj wyżej punkt 7.1) podaje fałszywe dane.

8.4 Forma pisemna wypowiedzenia

Jeżeli w danej Grze nie przewidziana została możliwość wypowiedzenia, to wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej, przy czym wymagana forma pisemna pozostaje zachowana w przypadku wypowiedzenia pocztą elektroniczną. Nadzwyczajne wypowiedzenie musi zostać dokonane zawsze w formie pisemnej z podaniem przyczyn.

9. Obowiązki i inne powinności Użytkownika; odpowiedzialność Użytkownika za wprowadzone przez niego informacje; prawa autorskie

9.1 Obowiązki Użytkownika

Podstawowym obowiązkiem Użytkownika jest wnoszenie wszelkich stosownych opłat, o ile nie używa on bezpłatnych wersji podstawowych Gier lub Usług (patrz wyżej punkt 7). Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących reguł Gry oraz zgodnego z prawdą i pełnego podawania danych, których Whow Games wymaga od Użytkownika przy zawarciu umowy lub w trakcie jej obowiązywania. Użytkownik zapewnia, że podane przez niego w ramach oferty umowy lub zawarcia umowy albo też podczas trwania stosunku umowy dane dotyczące jego osoby i innych, dotyczących umowy, ważnych okoliczności (zwłaszcza dane bankowe i numer karty kredytowej) są kompletne i prawidłowe zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Whow Games o każdej zmianie tych danych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Gry. Przy powtarzających się naruszeniach, mimo upomnienia lub w przypadku naruszenia dużej wagi według punktu 8.3, Whow Games ma prawo do zablokowania świadczenia wszelkich usług, natychmiast i bez ostrzeżenia, oraz do wypowiedzenia umowy.

9.2 Instalacja oprogramowania

Whow Games nie odpowiada za szkody lub utratę danych, które mogą powstać na komputerze Użytkownika po instalacji oprogramowania, które nie pochodzi od Whow Games.

9.3 Dalsze powinności Użytkownika

9.3.1 Whow Games udostępnia Gry lub Usługi online do korzystania z nich przy użyciu przeglądarki internetowej. Oprogramowanie potrzebne lokalnie na komputerze Użytkownika (zwłaszcza system operacyjny i przeglądarka internetowa, ewentualnie także wtyczki, takie jak Flash lub Java) nie jest oferowane przez firmę Whow Games i nie będzie też przez nią instalowane. Whow Games nie udziela też żadnego wsparcia dla wspomnianego oprogramowania. Na Użytkowniku ciąży wyłączny obowiązek utrzymywania komputera w takim stanie, aby możliwe było użytkowanie Gier Whow Games. Stosownie do tego Whow Games nie udziela także żadnej technicznej pomocy przy instalacji potrzebnego lokalnie oprogramowania.

9.3.2 Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy danych dostępowych (dane do logowania, hasła itp.) otrzymanych od Whow Games w celu dostępu do Gier lub Usług. Użytkownik poinformuje bezzwłocznie Whow Games, jeśli tylko pozyska informacje lub choćby przypuszczenia, że dane dostępowe znane są nieupoważnionym osobom trzecim. Whow Games zaleca, aby Użytkownik dokonał tego w formie pisemnej (przykładowo poprzez wysłanie e-maila). Jeżeli osoba trzecia korzysta z Konta, gdyż weszła w posiadanie danych dostępowych, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przez Użytkownika, Użytkownik musi, z powodu stworzonego przez siebie zagrożenia niejasności, kto korzystał z danego konta, a w przypadku naruszenia umowy lub prawa, kto ma być pociągnięty do odpowiedzialności, liczyć się z tym, że będzie to traktowane tak, jakby to on sam działał. Firma Whow Games jest upoważniona do tego, aby każdy dostęp z danymi Użytkownika traktować jak dostęp samego Użytkownika. Ponadto Whow Games zaleca, aby ze względów bezpieczeństwa regularnie zmieniać hasła. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta.

9.3.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane dostępowe znane są nieupoważnionym osobom trzecim, firma Whow Games ze względów bezpieczeństwa jest upoważniona, ale nie zobowiązana, do samodzielnej zmiany danych dostępowych, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub do zablokowania Konta. O fakcie tym poinformuje niezwłocznie upoważnionego Użytkownika i na żądanie, dotrzymując stosownego terminu, przekaże mu nowe dane dostępowe. Użytkownik nie ma prawa żądać odtworzenia pierwotnych danych dostępowych.

9.3.4 Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży swojego Konta osobom trzecim, ani przekazania go im w jakikolwiek inny sposób.

9.3.5 Whow Games zabezpiecza swoje systemy przed wirusami. Mimo tych zabezpieczeń nigdy nie można całkowicie wykluczyć zarażenia wirusem. Ponadto może się zdarzyć, że nieupoważnione osoby trzecie, podszywając się pod nazwę Whow Games bez zezwolenia firmy Whow Games, wysyłają e-maile, które mogą zawierać wirusy lub tzw. spyware (oprogramowanie szpiegowskie) albo uruchamiają linki do treści internetowych, które zawierają wirusy lub oprogramowanie typu spyware. Whow Games nie ma na to żadnego wpływu. Dlatego Użytkownik będzie sprawdzał wszystkie wpływające od firmy Whow Games lub wysłane rzekomo w jej imieniu e-maile pod kątem zarażenia ewentualnymi wirusami. Dotyczy to również e-maili innych Użytkowników Gier lub Usług.

9.3.6 Użytkownik będzie wykonywał polecenia firmy Whow Games, jej pracowników, cesjonariuszy oraz pełnomocników. W szczególności odnosi się to do poleceń administratorów i moderatorów ewentualnych forów należących do danej Gry i/lub Usługi.

9.3.7 Użytkownik zobowiązuje się do tego, że w żadnym wypadku nie będzie posługiwał się Kontem, loginem lub hasłem innego Użytkownika.

9.4 Obowiązki Użytkownika względem wprowadzonych przez niego informacji.

9.4.1 Użytkownik musi starannie wybierać informacje, które publikuje na Portalu i oddaje do dyspozycji innym Użytkownikom.

9.4.2 Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach Usług nie będzie rozpowszechniał żadnych treści (przykładowo zdjęć, filmów wideo, linków, nazw, słów) reklamowych, politycznych, religijnych, obrażających, nagabujących, propagujących przemoc, seksistowskich, pornograficznych lub innych moralnie niegodziwych lub też nieprzyzwoitych, zwłaszcza rasistowskich oraz skrajnie prawicowych lub lewicowych, ani treści o osobach lub postawach propagujących powyższe. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych chronionych prawnie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów. W razie wątpliwości Użytkownik musi natychmiast usunąć treści zakwestionowane przez Whow Games. Whow Games ma także prawo usunąć je samodzielnie. Użytkownik będzie zawsze przestrzegał wszelkich właściwych ustaw i przepisów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących ochrony młodzieży, ochrony danych, ochrony prawa osobistego, ochrony przed zniesławieniem, prawa autorskiego, prawa o ochronie znaków towarowych itd.

9.4.3 Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania Usług do celów nielegalnych lub niedozwolonych. Zwłaszcza nie jest on upoważniony do wykorzystywania nazw użytkowników i/lub adresów e-mailowych innych Użytkowników bez ich zezwolenia do wysyłania ewentualnie niechcianych e-maili, informacji reklamowych lub do innych celów zarobkowych lub komercyjnych.

9.4.4 Świadome działania naruszające wymienione wyżej obowiązki upoważniają Whow Games do samodzielnego usunięcia informacji wprowadzonych przez Użytkownika.

9.4.5 Firma Whow Games jest w szczególności uprawniona do usuwania wprowadzonych informacji w całości lub części, jeżeli zachodzą konkretne przesłanki naruszenia niniejszych Warunków Świadczenia Usług, instrukcji i regulaminów poszczególnych Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia prawa. Naruszenia zachodzą przykładowo w przypadku informacji, które: są powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, rasistowskie, fanatyczne, propagujące przemoc; są natarczywe lub obrażające dla innej osoby czy też zastraszające, obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze; są seksistowskie, pornograficzne lub innej natury będącej zagrożeniem dla młodzieży lub zawierają link do strony internetowej niedozwolonej dla młodzieży; zawierają fałszywe i wprowadzające w błąd informacje; promujące nielegalne formy zachowania; przedstawiają nielegalną lub nieupoważnioną kopię lub rozpowszechniają dzieła chronione prawami autorskimi, np. poprzez udostępnienie nielegalnych programów komputerowych lub linków do nielegalnych programów komputerowych, do informacji o omijaniu zabezpieczeń chroniących przed kopiowaniem i do nielegalnych kopii utworów muzycznych lub naruszają w inny sposób prawa autorskie; nakłaniają do przesyłania maili-spamów, „łańcuszków” i/lub niepożądanych e-maili masowych lub wiadomości natychmiastowych, udziału w spimmingu i spammingu; zawierają ograniczone, dostępne tylko za pomocą hasła lub ukryte strony lub zdjęcia; promują aktywności lub przedsięwzięcia przestępcze lub zawierają instrukcje do nielegalnych aktywności lub do takich podżegają, zawierają m.in., jednak nie wyłącznie, informacje o produkcji lub możliwości zakupu broni, o pornografii dziecięcej, dotyczące oszustw, handlu narkotykami, hazardu, prześladowania, spammingu, spimmingu, rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych szkodliwych plików, naruszenia praw autorskich, patentów lub kradzieży tajemnic przedsiębiorstwa; wzywają innych Użytkowników do podawania danych osobowych dla celów komercyjnych lub bezprawnych lub do podawania danych dostępowych; dotyczą działań komercyjnych i/lub sprzedaży, takich jak np. ogłoszenia o konkursach, losowaniach, handel wymienny, anonse, piramidy finansowe (system sprzedaży lawinowej); zawierają wizerunek innej osoby, bez posiadania z jej strony przyzwolenia.

9.4.6 Użytkownik nie ma prawa żądać odtworzenia usuniętych informacji. Ponadto firma Whow Games jest upoważniona do wykluczenia Użytkownika z dalszego udziału w dotkniętych tym serwisach i po kilkukrotnym naruszeniu powyższych przepisów, mimo upomnienia, do wypowiedzenia Konta Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Whow Games wyraźnie zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń, zwłaszcza roszczeń o odszkodowanie.

9.4.7 Użytkownik powiadomi Whow Games, jeżeli pozyska informacje o nadużywaniu Usług przez osoby trzecie lub innych Użytkowników (przykładowo: rozpowszechnianie i rozsyłanie treści, które zgodnie z punktem 9.4.5 są zabronione). W celu zapewnienia efektywniejszej walki z naruszeniami Whow Games prosi Użytkownika o dokonanie tego zgłoszenia w formie pisemnej (przykładowo e-mailem).

9.5 Odpowiedzialność Użytkownika za wprowadzone przez niego informacje

9.5.1 Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za teksty, pliki, obrazy, fotografie, filmy wideo, dźwięk, utwory muzyczne, dzieła podlegające prawu autorskiemu lub inne materiały, informacje itd. (zwane niżej „Wprowadzonymi Informacjami”), które udostępnia na Portalu lub wymienia z innymi Użytkownikami. Whow Games nie uznaje tych treści za swoje, ani się z nimi nie identyfikuje.

9.5.2 Whow Games nie ma żadnej kontroli nad Wprowadzonymi na Portalu Informacjami. Whow Games nie sprawdza Wprowadzanych Informacji przed ich publikacją. Jednak Whow Games usunie niezwłocznie Wprowadzone Informacje, jeżeli dowie się, że są one niezgodne z prawem.

9.5.3 Whow Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Wprowadzone Informacje, a zwłaszcza za prawidłowość, kompletność i niezawodność treści, materiałów czy też informacji.

9.6 Prawa autorskie

9.6.1 Wszystkie prawa do wprowadzonych przez Użytkownika informacji pozostają przy nim. Poprzez wprowadzenie informacji na Portalu i/lub do Gier lub Usług Użytkownik udziela Whow Games bezpłatnej licencji bez prawa wyłączności do publicznego przedstawiania, reprodukowania i rozpowszechniania tych treści na platformie Whow Games czy też na stronach Gier. Licencja ta może zostać w każdej chwili odwołana.

9.6.2 Poza wyżej wymienionymi, Whow Games nie ma żadnych praw użytkowania wprowadzonych przez Użytkownika informacji. Firma Whow Games nie jest upoważniona do używania i rozpowszechniania wprowadzonych informacji poza Portalem lub stronami Gier i Usług.

9.6.3 Informacje wprowadzone przez Użytkownika na Portalu mogą być poprzez Internet przeglądane przez osoby trzecie na całym świecie. Użytkownik oświadcza, że wraz z wprowadzeniem informacji wyraża na to zgodę.

9.6.4 Niniejsza licencja traci ważność z chwilą, gdy Użytkownik usunie z Portalu i jego Usług wprowadzone przez siebie treści.

10. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady

10.1 Whow Games udostępnia Użytkownikowi Gry i Usługi w istniejącej w danym czasie wersji (punkt 1.2). Użytkownik nie ma żadnych praw żądać, aby Gry i/lub Usługi utrzymywane były w pewnym określonym stanie / zakresie funkcjonowania czy też aby wprowadzić je w szczególny stan / zakres funkcjonowania. Użytkownik jest świadomy tego, że oferowane przez Whow Games Gry i Usługi – podobnie jak każde oprogramowanie – nigdy nie mogą być w pełni pozbawione błędów. Zatem Gry czy też Usługi mogą być tylko wtedy uznane za wadliwe, jeśli granie lub korzystanie z nich jest w poważnym stopniu i długotrwale zakłócone. Użytkownik musi zawsze dokumentować, a szczególnie zgłaszać w formie pisemnej, protokołując wyświetlone informacje o błędach, ewentualne wady występujące w Grach, Usługach lub innych świadczeniach lub dostawach Whow Games. Przed zgłoszeniem ewentualnego błędu Użytkownik powinien porównać zapisy z instrukcją Gry lub Usługi, a w razie potrzeby z innymi udostępnionymi przez Whow Games pomocami do usuwania problemów (w szczególności ze spisem często zadawanych pytań i z forami dyskusyjnymi dotyczącymi problemów). Użytkownik winien w miarę swoich możliwości wspomagać Whow Games w usuwaniu ewentualnych wad.

10.2 Użytkownik powinien zareklamować wady w formie pisemnej względem Whow Games niezwłocznie po ich wykryciu. W celu zabezpieczenia dowodów zaleca się Użytkownikowi kierowanie do Whow Games wszelkich reklamacji z tytułu wady w formie pisemnej (faksem, listem lub e-mailem).

10.3 Z tytułu rękojmi wyłączone są zasadniczo takie błędy, które powstają poprzez działania zewnętrzne, nieprawidłową obsługę ze strony Użytkownika, działanie siły wyższej, zmiany, które nie zostały przeprowadzone przez Whow Games lub też inne manipulacje.

10.4 Whow Games nie udziela gwarancji w sensie prawnym.

11. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na dalsze przekazywanie jego danych osobowych w ramach prawnych przez Whow Games spółce należącej do koncernu Whow Games GmbH (Hamburg). Ponadto w związku z powyższym zwraca się uwagę na oświadczenie firmy Whow Games o ochronie danych osobowych.

12. Odpowiedzialność cywilna i jej ograniczenie

12.1 Za spowodowane przez Użytkownika naruszenie praw osób trzecich Użytkownik odpowiada osobiście i bezpośrednio przed poszkodowanymi osobami. Użytkownik zobowiązuje się do zrekompensowania firmie Whow Games wszystkich szkód, które wynikną z nierespektowania obowiązków przedstawionych w niniejszych Warunkach Użytkowania. Użytkownik uwalnia firmę Whow Games od wszystkich roszczeń wysuwanych przez innych użytkowników lub osoby trzecie, wynikających z naruszenia ich praw przez treści publikowane przez Użytkownika lub też naruszenia innych obowiązków. Użytkownik przejmuje przy tym również koszty niezbędnej obrony prawnej firmy Whow Games, włącznie ze wszelkimi kosztami sądowymi i adwokackimi. Nie dotyczy to przypadków, w których naruszenie prawa nie nastąpiło z winy Użytkownika.

12.2 W przypadku, jeżeli firma Whow Games wykonuje swoje świadczenia nieodpłatnie, nie odpowiada ona w żadnym wypadku za inne szkody, niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje jednak w przypadku uszkodzenia życia, ciała i zdrowia.

12.3 W przypadku, jeżeli firma Whow Games pobiera wynagrodzenie za swoje świadczenia, ponosi ona nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne działanie i rażącą niedbałość. W przypadku nieznacznego niedbalstwa Whow Games ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy lub naruszenia gwarancji. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy rozumiane są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą odpowiedzialności w przypadku utraty życia, obrażeń ciała oraz utraty zdrowia lub w przypadku przejęcia gwarancji przez Whow Games. Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność Whow Games z tytułu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

12.4 W przypadku istotnych naruszeń umowy obowiązek rekompensaty ogranicza się w każdym przypadku do możliwej do przewidzenia szkody.

12.5 Wysokość możliwej do przewidzenia szkody jest ograniczona do 200,00 euro dla każdego konta w grze.

12.6 Powyższe wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności pracowników, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pomocników Whow Games na korzyść w szczególności udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, instytucji i ich członków w zakresie ich osobistej odpowiedzialności.

12.7 Whow Games ponosi odpowiedzialność za doradztwo tylko wtedy, jeżeli zadane pytanie dotyczyło treści oferty.

12.8 Whow Games dystansuje się jednoznacznie od treści jakichkolwiek stron, do których odnoszą się pośrednie i bezpośrednie przekierowania (tzw. „linki”), zawarte w ofercie Whow Games. Whow Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści i strony. Za treści tych stron odpowiedzialność ponoszą właściciele tychże stron.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz częściowe lub całkowite unieważnienie umowy wymagają formy pisemnej, także zmiana lub zniesienie wymogu formy pisemnej.

13.2 Właściwością miejscową sądu jest miasto Hamburg. Wszelkie usługi świadczone przez Whow Games na podstawie niniejszych Zasad i Warunków, w tym Usługi i Gry, podlegają wyłącznie prawu [niemieckiemu], właściwemu zgodnie z bezwzględnie obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej.

13.3 Niniejszą informację należy interpretować razem z art. 36, par. 1, nr 1 Niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (German Law on the Settlement of Consumer Disputes (VSBG))
„Nie jesteśmy gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów prowadzonych przez niezależny sąd konsumencki”.

13.4 W przypadku nieskuteczności postanowień powyższych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Gry losowe


Masz ochotę poczuć prawdziwą atmosferę kasyna online, nie opuszczając jednak swoich przytulnych czterech ścian? Na stronie Jackpot.pl znajdziesz odpowiedni wybór spośród ponad 80 darmowych gier slotowych. Niezależnie od tego, czy będzie to gra Ramses Book, Roman Legion Extreme, czy choćby Sticky Diamonds – znajdziesz tutaj naprawdę różnorodne gry kasynowe najlepszej jakości. Gry losowe są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich i oferują fantastyczną rozrywkę. Znajdź odpowiednie dla siebie gry i zagraj ze znajomymi w naszym darmowym kasynie online.

Gry Jackpot


Nie przegap szansy na wygranie wyjątkowych jackpotów, w czasie Twojej próby stania się żetonowym milionerem. Na Jackpot.pl znajdziesz szeroki wachlarz gier, które zostały stworzone dla zabawy i idealnie nadają się do spędzenia miłych chwil pełnych rozrywki niczym w prawdziwym kasynie online. Aby zagrać, nie potrzebujesz ani grosza, ani nie musisz też pobierać żadnego dodatkowego oprogramowania. Możesz po prostu beztrosko zagrać, a nawet zmierzyć się w rozlicznych turniejach kasyna online ze swoimi znajomymi i cieszyć się grą. Wystarczy tylko zagrać za odpowiednią ilość żetonów i zakręcić bębnami jednej z naszych uznanych gier slotowych. Wypróbuj najlepsze gry slotowe z jackpotem, jakie znajdziesz w naszym kasynie online.

Fantastyczna zabawa


Możesz zagrać w ponad 80 darmowych gier slotowych i co najważniejsze, nie potrzebujesz do tego prawdziwych pieniędzy. Zostań żetonowym milionerem i zagraj wspólnie ze swoimi znajomymi w naszym darmowym kasynie online. To czysta zabawa dla dorosłych – odwiedź salon gier online z codziennymi darmowymi grami i szansą na zdobycie dodatkowych premii w każdej chwili. Oprócz tego, znajdziesz u nas rozrywkę najwyższej jakości. To prawdziwa atmosfera kasyna i świetna zabawa, dostępna całkowicie za darmo. Na naszej stronie do gry nie używa się prawdziwych pieniędzy, dlatego też nie można wygrać tutaj prawdziwej gotówki ani nagród. W zamian za to, otrzymujesz prawdziwą zabawę i rozrywkę przeznaczoną wyłącznie dla osób dorosłych niczym z najlepszego kasyna online.

Gry losowe z jackpotami


Możesz zagrać w ponad 80 darmowych gier slotowych i wypróbować różnorodne strategie gry. Grając w kasynie online Jackpot.pl, chodzi jedynie o rozrywkę w czystej postaci, tutaj gracze nie ryzykują prawdziwych pieniędzy. W zamian za to możesz zostać żetonowym milionerem, zgarnąć wirtualne żetony, znakomicie się bawić i zagrać wspólnie ze swoimi znajomymi. Aby zagrać w darmowym kasynie online Jackpot.pl, nie musisz go pobierać na swoje urządzenie. Rozpoczęcie gry jest bardzo proste, a każda rozgrywka to gwarancja codziennych darmowych gier i rozrywki najwyższej jakości. Dotyczy to zarówno naszych gier z jackpotem, jak również innych gier slotowych w naszym cenionym kasynie online.

Legalny salon gier online


Darmowy i legalny
Odkryj Jackpot.pl, niezawodny i respektowany salon gier online. Odwiedź naszą stronę,
a znajdziesz tu różnorodne premie, pełno fantastycznych ofert w wydarzeniach i ponad 100 legalnych gier.
Wszystkie gry kasynowe w Jackpot.pl są pod ścisłą kontrolą prowadzoną przez organ regulacyjny w zakresie gier losowych, dzięki czemu możesz śmiało grać do woli, bez żadnych obaw.
Zagraj na slotach, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo rozrywki!!!
Gry społecznościowe mają przeznaczenie czysto rozrywkowe i nie mają absolutnie żadnego wpływu na przyszłe powodzenie w grze o prawdziwe pieniądze.